Punt de trobada. Cooperació entre projectes. Sinèrgies col.lectives.

Presentació del llibre ‘El Dogma de la No-Violencia’

Dogma: Conjunto de creencias invariables y consideradas como verdaderas siempre.
Enunciado de la fe católica, que la Iglesia proclama explícitamente (a través del magisterio ordinario y universal, o mediante una definición papal o conciliar) como revelado por Dios, [...] y la negación del cual es sancionada con el calificativo de herejía y anatema.

dogmaViernes 24 de octubre a las 20h Rolando d’Alessandro presenta su nuevo libro ‘El dogma de la no_violència’, una interesante disertación sobre como, a menudo, la dicotomia violencia/no_violencia, agitada y usada convenientemente por el Sistema y el Poder, ha impedido focalizar la verdadera raíz del problema, es decir, su causa, dejándonos tan solo contemplar el efecto y la consecuencia del mismo.

Como todo libro importante realiza una crítica indecente – sin pudor – y rigurosa de su tema, en este caso el dogma de la no-violencia, para arrojarnos, al final, no sobre una solución sino sobre una pregunta acuciante para nuestra época: ¿Cómo nos defendemos?

Os esperamos a todxs!

09. octubre 2014 by admin
Categories: llibre | Leave a comment

Cassolada davant el Districte de Ciutat Vella – dilluns 27 d’octubre, 20h

CAT

Convoquem una cassolada per al proper dia 27 d’octubre a les 20 hores a la seu del districte de Ciutat Vella, enfront de l’imminent desallotjament del Centre Social Autogestionat La Dispersa el proper 4 de novembre.

cacerolada (1)Barcelona, la ciutat-marca s’ha constituït com el paradigma de la ciutat invivible, de l’espai públic que no ha de ser gaudit pels seus habitants tret que puguis consumir i participar en algun tipus de negoci. D’un model que té com a premisa condemnar a la pobresa i expulsar a tot aquell que no sigui rendible o que es mostri dissident amb aquest patró de ciutat.

Només superada per Londres i París, és ja la tercera ciutat europea en negocis hotelers. Fons d’inversió recorren la ciutat, frenèticament, buscant edificis per convertir-los en hotels o pisos turístics. Entre ells, va haver-hi un al Carrer Príncep de Viana 14 al barri del Raval, que avui dia es coneix com La Dispersa.

La Dispersa va néixer com un espai popular, autogestionat i abans de res, lliure de les mans de especuladors com el Gremi d’Hotelers de Barcelona que decideixen què fer amb la ciutat lliurant a capitals i fons d’inversió qualsevol metre quadrat que considerin propici per generar riqueses que només gaudissin els seus accionistes.

Amb la idea de contribuir a aquesta altra Barcelona que considera que les ciutats i els seus barris siguin espais per a la vida i les persones, no una marca amb decorats propis d’un espot televisiu. Resistim a  un model imposat pel poder i el capital, que condemna mitjançant la violència, l’especulació i la repressió a la pobresa i la misèria,  El barri del Raval és clar exemple, tan sols cal recordar episodis tan dramàtics i tristos com la mort de Juan Andrés Benitez a les mans dels mossos d’esquadra, o les denúncies per casos de mobbing que han sofert i sofreixen les veïnes del barri.

En definitiva, els espais alliberats conformen un exemple de pràctica d’una altra via i model de ciutat solidari i de suport mutu, basat en l’autogestió. Una vegada més l’especulació i els responsables d’aquesta estafa majúscula enomenada crisi, ens volen arrabassar els barris de Barcelona. Fent-ho de l’única manera que saben, mitjançant la violència i la repressió. No només al Raval, altres centres socials a Barcelona han estat desallotjats, i molts altres estan en perill com el Banc Expropiat i el Casal Popular Tres Lliris del barri de Gràcia. Apel·lem a la solidaritat de tots els barris, els col·lectius, entitats, associacions de veines a caminar amb nosaltres per respondre amb determinació a l’amenaça que ens imposen des d’adalt i demostrar que no tenim por. Perque no podem seguir permetent que l’especulació immobiliària ens segueixi arrabassant els carrers i els barris, perque el propòsit de tota protesta és l’abolició de la injustícia, perque torni la vida als barris.

Prou d’especulació! Els espais alliberats no es toquen!

Defensem l’autogestió, defensem els barris!

Cassolada. 27 d’octubre. 20:00 hores.
Seu del Districte de Ciutat Vella, Plaça de Vicenç Martorell – <M> L3, Liceu

La Dispersa – Asamblea del Raval – Plataforma “El Raval No Está En Venta”- El Lokal

#DefensemElsBarris

ESP

Cacerolada ante el Distrito de Ciutat Vella –  lunes 27 de octubre, 20h

Convocamos una cacerolada para el próximo día 27 de octubre a las 20 horas en la sede del distrito de Ciutat Vella, frente al inminente desalojo del Centro Social Autogestionado La Dispersa el próximo 4 de noviembre.

Barcelona, la ciudad-marca se ha constituido como el paradigma de la ciudad invivible, del espacio público que no debe ser disfrutado por sus habitantes a menos que puedas consumir y participar en algún tipo de negocio.  De un modelo que tiene como premisa condenar a la pobreza y expulsar, a todo aquel que no sea rentable o que se muestre disidente con dicho patrón de ciudad.

Sólo superada por Londres y París, es ya la tercera ciudad europea en negocios hoteleros. Fondos de inversión recorren la ciudad, frenéticamente, buscando edificios para convertirlos en hoteles. Entre ellos hubo uno en la calle Príncep de Viana 14 en el barrio del Raval, que hoy en día se conoce como La Dispersa.

La Dispersa nació como un espacio popular, autogestionado y ante todo libre de las manos especuladores como el Gremio de Hoteleros de Barcelona, que deciden que hacer con la ciudad, entregando a capitales y fondos de inversión cualquier metro cuadrado que consideren propicio para generar riquezas que sólo disfrutaran sus accionistas.

Con la idea de contribuir a esa otra Barcelona que considera que las ciudades y sus barrios sean espacios para la vida y las personas,  no una marca con decorados propios de un spot televisivo. Resistimos a un modelo impuesto por el poder y el capital, que condena mediante la violencia, la especulación y la represión a la pobreza y la miseria,  El barrio del Raval es un claro ejemplo, tan sólo hay que recordar episodios tan dramáticos y tristes como la muerte de Juan Andrés Benitez a manos de los mossos d’esquadra, o las denuncias por casos de mobbing que han sufrido y sufren las vecinas del barrio.

En definitiva los espacios liberados conforman un ejemplo de practica de otra via y modelo de ciudad solidario y de apoyo mutuo, basado en la autogestión. Una vez más la especulación y los responsables de esta estafa mayúscula llamada crisis, quieren arrebatar los barrios de Barcelona. Haciéndolo de la única manera que saben, mediante la violencia y la represión. No solo en el Raval, otros centros sociales en Barcelona han sido desalojados, y muchos otros están en peligro como el Banc Expropiat y el Casal Popular Tres Lliris del barrio de Gracia. Apelamos a la solidaridad de todos los barrios, los colectivos, entidades, asociaciones de vecinas a caminar con nosotras para responder con determinación a la amenaza que nos imponen desde arriba y demostrarles que no tenemos miedo. Porque no podemos seguir permitiendo que la especulación inmobiliaria nos siga arrebatando las calles y los barrios, porque el propósito de toda protesta es la abolición de la injusticia, para que vuelva la vida a los barrios.

¡Basta de especulación! ¡Los espacios liberados no se tocan!

Defensem l’autogestió, defensem els barris! 

Cacerolada. 27 de octubre. 20:00 horas.
Seu del Districte de Ciutat Vella, Plaça de Vicenç Martorell – <M> L3, Liceu

La Dispersa – Asamblea del Raval – Plataforma “El Raval No Está En Venta”- El Lokal

#DefensemElsBarris

08. octubre 2014 by admin
Categories: activitats | Leave a comment

La Dispersa No Es Toca – Comunicat contra el desallotjament del centre social i crida a la solidaritat

CAT

La Dispersa No Es Toca

2013-06-15 14.01.56Volen desallotjar-nos el dia 4 de novembre a les 9 del matí, volen desallotjar un espai autogestionat on s’han construïts noves formes de vida, una socialitat alternativa al model de ciutat imposat per la governança capitalista que imposa la turistificació, i la mercantilizació de tot el teixit social. Volen retornar aquest edifici a altres especuladors perquè puguin convertir el que era un espai alliberat en els seus beneficis. Volen silenciar la protesta social, ho intenten amb les lleis, a cops de porres, amb les detencions i amb els desallotjaments. Volen dividir-nos perquè siguem mes dèbils, atomitzats en les nostres vides i individualitzats perquè siguem encara més submisxs al seu comandament. Volen eliminar amb la violència cada espai que posi en perill l’estabilitat del seu model en crisi.

La Dispersa és un espai per al desenvolupament d’una altra manera d’estar junts on es construeixen trobades de moviments socials, de formes no normatives de la sexualitat i dels cossos, de cultura popular. La Dispersa és també l’habitatge de 40 persones moltes de les quals van ser desallotjades de la nau Cal Africa-Mount Zion del Poble Nou amb la promesa no complerta de l’Ajuntament d’un reallotjament i una reinserció soci-laboral.
La Dispersa és un punt de trobada entre diferents col·lectius, un espai que contribueix al desenvolupament de la cooperació social i el suport mutu al barri i a la ciutat.
La Dispersa és també l’ocupació de l’espai regulat i la ruptura amb el avanç depredador del capitalisme heteronormatiu i patriarcal. La Dispersa és una aposta col·lectiva per a la irrupció del desig de transformació social en el temps present.

Altres centres socials a Barcelona han estat desallotjats, i molts altres estan en perill. Apel·lem a la solidaritat de tots els barris, els col·lectius, entitats, associacions de veïns a caminar junts amb nosaltres per respondre amb determinació a l’amenaça que ens imposen des d’a dalt i ensenyar-los que no tenim por. A la seva legalitat volem respondre amb la nostra legitimitat. Podran desallotjar un edifici però no podran desallotjar les nostres idees. La Dispersa és antiracisme, antisexisme, anticapitalisme, la complicitat de la multiplicitat, la potència del comú. La Dispersa és dignitat.

#LaDispersaNoEsToca

Roda de premsa:
Dijous 23 d’Octubre, 20h

Carrer Príncep de Viana 14, <M> L2 – Sant Antoni

La Dispersa

ESP

La Dispersa No Se Toca

Quieren desalojarnos el día 4 de noviembre a las 9 de la mañana, quieren desalojar un espacio autogestionado donde se han construidos nuevas formas de vida, una socialidad alternativa al modelo de ciudad impuesto por la gobernanza capitalista que impone la turistificación, y la mercantilización de todo el tejido social. Quieren devolver este edificio a otros especuladores para que puedan convertir lo que era un espacio liberado en sus ganancias. Quieren silenciar la protesta social, lo intentan con las leyes, a golpes de porras, con las detenciones y con los desalojos. Quieren dividirnos para que seamos más débiles, atomizados en nuestras vidas e individualizados para que seamos aun más sumisxs a su mando. Quieren eliminar con la violencia cada espacio que ponga en peligro la estabilidad de su modelo en crisis.

La Dispersa es un espacio para el desarrollo de otra manera de estar juntos donde se construyen encuentros de movimientos sociales, de formas no normativas de sexualidad y de los cuerpos, de cultura popular. La Dispersa es también la vivienda de 40 personas muchas de las cuales fueron desalojadas de la nave Cal Africa-Mount Zion del Poble Nou con la promesa no cumplida del Ayuntamiento de un realojo y una reinserción socio-laboral.
La Dispersa es un punto de encuentro entre diferentes colectivos, un espacio que contribuye al desarrollo de la cooperación social y el soporte mutuo en el barrio y en la ciudad.
La Dispersa es también la ocupación del espacio regulado y la ruptura con el avance depredador del capitalismo heteronormativo y patriarcal. La Dispersa es una apuesta colectiva para la irrupción del deseo de transformación social en el tiempo presente.

Otros centros sociales en Barcelona han sido desalojados, y muchos otros están en peligro. Apelamos a la solidaridad de todxs los barrios, los colectivos, entidades, asociaciones de vecinxs a caminar juntxs con nosotrxs para responder con determinación a la amenaza que nos imponen desde arriba y enseñarles que no tenemos miedo. A su legalidad queremos responder con nuestra legitimidad. Podrán desalojar un edificio pero no podrán desalojar nuestras ideas. La Dispersa es antiracismo, antisexismo, anticapitalismo, la complicidad de la multiplicidad, la potencia de lo común. La Dispersa es dignidad.

#LaDispersaNoEsToca

Rueda de prensa:
Jueves 23 de Octubre 20h

Carrer Príncep de Viana 14, <M> L2 – Sant Antoni

La Dispersa

29. septiembre 2014 by admin
Categories: activitats | Leave a comment

Destroika: Crida a un Moviment de Resistència Contra l’Inauguració de la BCE a Frankfurt

destroikadispersaDissabte 11 d’octubre, a les 20h

Amb la participació de:

Santiago López Petit
[Professor de Filosofía UB]

Experiències de lluita desde:
Alemanya, França, Barcelona

LO QUE ÉS ÉS

LO QUE NO ÉS

ÉS POSSIBLE

http://destroika.noblogs.org/
https://twitter.com/destroika_sur

28. septiembre 2014 by admin
Categories: activitats | Leave a comment

Festa d’autofinançament del centre social

Divendres 26 de setembre obrim les portes del centre social amb la música de Red Ras y el Tantra Tropical:

Red Ras y el Tantra Tropical nace en Barcelona creando un estilo inspirado en la música latinoamericana. Con ritmos y bits movidos fusionan un estilo de cumbia, con toques electronicos, melodías directas y letras divertidas haciendo que su fuerte sea la energía que transmite en directo con el objetivo de que el concierto sea una fiesta asegurada.

www.facebook.com/redrasmusic
www.soundcloud.com/redrasmusic
www.youtube.com/user/redrasmusic

I després contacontes – micro obert – kafeta popular

Defensa l’autogestió!

rue-side

02. septiembre 2014 by admin
Categories: activitats | Leave a comment

Fins aviat!

Ens veiem aviat, la propera assamblea es celebrarà el primer dilluns de setembre a les 20h!

La Dispersa

23. julio 2014 by admin
Categories: activitats | Leave a comment

Mount Zion Soldiers Riot Party [Festa Major del Raval 2014

Cartel MZS LaDispersa 12JULIO_B_WEB

- ENTRADA GRATUITA / FREE ENTRANCE -

# Riot Party autogestionada por Mount Zion Soldiers y Simbiosis Kolective Sabado 12 de julio a las 19h con el objetivo de conseguir recursos para la grabación del primer álbum de Mount Zion Soldiers.

Con las actuaciones de: – Mount Zion Soldiers / https://soundcloud.com/mount-zion-soldiers – Sandro Malandro / https://soundcloud.com/algho – Mou Rasta / MC Mou – Slam Gueya / https://soundcloud.com/slam-gueya – Thaís Lea / Lea Lane – MC Marabino / Marabino once again / https://soundcloud.com/marabino – Khalifa Kha Klandestino / http://youtu.be/sJxEvCDH_f4 – CHX / https://soundcloud.com/chxmc – Los3misarios (Reo Merlin & Joe Garcia) – Mc Dioulay – Y + invitados Street Art Expo: – Artesanía por Ibrahima Seydi – Ilustraciones por Arte Clyn – Pintura por Eugeni Tort Martinez – Stencil por Malandro # Street Art MZS Sound system: – Original T SB – Mercado Negro Sounds (Rap / Funk / Soul) – Mou Rasta (Reggae / Dancehall) Con el apoyo de Migrarte, EspaciodelInmigrante Raval y La Dispersa.

El camino de Mount Zion Soldiers comenzó tras el desalojo de la nave ocupada en la calle Puigcerdà 127, realizado de manera vil e injusta por el Ayuntamiento de Barcelona. Nuestra intención es realizar un trabajo audiovisual a través del rap, el reggae y la música africana que ponga voz a los más de 300 desalojados y cuyo mensaje resuma la digna lucha social que se llevó y se sigue llevando a cabo. Queremos denunciar la situación de marginación y racismo institucional que sufren no sólo en este colectivo, sino el 99% de la población. Nuestra lucha es la del oprimido contra el opresor. Desde el día uno y hasta que el rumbo cambie. Seguimos en lucha compañeros ¡POSITIVE VIBES IN THE FIGHT! ¿Quién tiene la culpa? [Videoclip] http://youtu.be/ha9NVN_1ISM

06. julio 2014 by admin
Categories: activitats | Tags: , | Leave a comment

Proyección del documental «Rue Curiol»

Este sábado 28 de junio; dìa del orgullo lesbico, gay, transexual, bisexual e intersex, presentamos el documental «Rue Curiol», realizado por Julian Ballester.

Se trata de un cortometraje de 35 min que sigue la vida de Turia, Dominique, y Joséphine, tres transexuales de la Polinesia Francesa que, desde hace muchos años, trabajan como prostitutas en la calle Curiol, en Marsella. Mientras la calle está en plena mutación, nos cuentan su vida y su trabajo.

La proyección tendrá lugar a las 21H, y contaremos con la presencia de Julian para una charla después de la película.

Más info sobre la película : http://ruecuriol.wordpress.com/

y sobre la manifestación: http://feministesindignades.blogspot.com.es/2014/06/28j-fembloc-1815-pl-universitat.html

Os esperamos!

24. junio 2014 by admin
Categories: activitats | Leave a comment

Puto Teatro – cabaret postporno

PUTO-dispersa

Slavina presenta:

Puto Teatro
cabaret postporno de palabras crudas, cosquillas para las entrañas y pajas no solamente mentales.

experimentando un formato que está entre el stand up comedy, el spoken word y las animaciones de camping cutre, la poliédrica artista nos llevará de la mano para los caminos de la disidencia sexual en un recorrido hecho de relatos queer, poesías pornográficas y burlesque feminista. Si tienes ganas hace tiempo de destrozar las cárceles de peluche del amor mojigato, si te parece que entre los contenedores que todavía nos quedan por quemar están los de las jerarquías de genero o si solo te apetece descubrir un discurso sobre el sexo desde una excentricidad accesible, en Puto Teatro encontrarás estímulos, ideas y combustible.

**no se paga entrada, al final del espectaculo pasaremos la gorra y si os habrá gustado aceptaremos contribuciones voluntarias

— Slavina es porno-activista italiana en sexilio. Videomaker perezosa y performer tímida, ha escrito un libro y divulga sus pensamientos y los de otrxs en el blog malapecora.noblogs.org

10. junio 2014 by admin
Categories: activitats | Tags: , | Leave a comment

APROSEX presenta: Xerrada sobre porno femení amb Erika Trejo

erikaEste próximo sábado día 7 de junio os proponemos un taller a cargo de nuestra compañera y amiga Erika Trejo que versará, cómo no, sobre el porno, su historia y el porno femenino.


Erika es la actriz, activista, artista conceptual y revolucionaria del porno y del post porno más en boga del momento. Comunicativa y expresiva, nadie como ella sabe transmitir todo lo que siempre has querido aprender sobre el porno y su industria.

Así que no te despistes y apunta esta nota en tu agenda, porque esta cita tan importante no te la puedes perder.

Inscripción previa en aprosex@aprosex.org

03. junio 2014 by admin
Categories: activitats, taller | Leave a comment

← Older posts